1. Instalacje fotowoltaiczne objęte są ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarze , których wystąpienia Ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzie, a w wyniku których instalacja nie moe osiągną parametrów znamionowych.
 2. Ubezpieczenie obejmuje w szczególnoci szkody wynikłe z:
  • błędów w obsłudze, niewłaciwego uytkowania i braku kwalifikacji,
  • wandalizmu,
  • kradziey z włamaniem,
  • rabunku,
  • poaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,
  • gradu, huraganu, powodzi,
  • działania wody i wilgoci,
  • błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montau, a take wad materiałowych,
  • przepięcia, przetęenia i innych przyczyn elektrycznych,
  • uszkodzenia dokonanego przez zwierzęta,
  • niewłaciwego działania urządze pomiarowych oraz zabezpieczających.
 3. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w granicach jego sumy ubezpieczenia, jeeli rodki te były celowe, chociaby okazały się bezskuteczne. Powysze koszty są zwracane nawet, jeeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.
 4. Jeeli koszty wymienione w ust. 3 zostały poniesione na pisemne polecenie Ubezpieczyciela, wówczas koszty te zostaną zwrócone w całoci nawet, jeeli odszkodowanie za szkodę w mieniu powiększone o te koszty przekracza łączną sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialnoci uzgodniony dla danej umowy ubezpieczenia.
 5. Ubezpieczenie obejmuje take szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.
 6. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty związane z kosztem nabycia energii elektrycznej do celów prowadzenia gospodarstwa domowego w okresie odszkodowawczym w związku z niewytworzeniem energii przez przyjętą do ubezpieczenia instalację.